Zadania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są inne, o różnym stopniu trudności czy wydłużonym czasie wykonywania. Jednak najczęściej zajęcia są tak organizowane, aby dzieci wspólnie podejmowały zadania i by były partnerami, razem pokonywały trudności oraz osiągały sukcesy. Grupy integracyjne są mniejsze niż pozostałe, w takiej grupie oprócz dzieci zdrowych są dzieci z orzeczeniem o potrzebach kształcenia specjalnego.

Zalety przebywania dzieci w grupie różnowiekowej i integracyjnej

  • W jednej grupie jest możliwy pobyt rodzeństwa;

  • Następuje naturalna, samoistna nauka postaw tolerancji oraz partnerstwa w środowisku dzieci w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami;

  • Naturalnym jest, gdy dzieci starsze angażują się w opiekę nad dziećmi młodszymi oraz mają okazję prezentowania przed nimi zdobytych doświadczeń. Za to dzieci młodsze nie czują się osamotnione, wiedzą, że mogą liczyć na starszych kolegów, którzy chętnie im pomogą przy zabawie. W ten sposób uczą się wyrażania próśb, mają także od kogo przyswajać wiedzę oraz doświadczenie i umiejętności;

  • U nowych dzieci następuję szybsza integracja;

  • W grupie różnowiekowej bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, który przekłada się na prace plastyczne oraz różne formy wyrażania siebie;

  • Jest możliwość stosowania zróżnicowanej i ciekawej organizacji zajęć;

  • Grupa dzieci zróżnicowana wiekowo ułatwia indywidualizację oddziaływań wychowawczych, nie tylko ze względu na wiek ale także możliwości rozwojowe poszczególnego dziecka. Każde z dzieci ma swój indywidualny rytm rozwoju fizycznego, intelektualnego, psychicznego i społecznego;

  • Dzieci z niepełnosprawnością mają możliwość uczestniczenia w życiu reprezentatywnej grupy rówieśniczej;

  • Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się.