W naszym przedszkolu i szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców przedszkolaków i uczniów szkoły. Rada Rodziców jest organem szkoły. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola i szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.

 Szczególnym celem działalności Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola i szkoły.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

– inicjowanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz realizacji celów i zadań przedszkola i szkoły,

– określenie struktur działania Rady Rodziców,

– opiniowanie pracy nauczycieli stażystów,

– zapewnienie rodzicom (we współdziałaniu z innymi organami szkoły) rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

  • zaznajomienie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w klasie i w szkole,

  • uzyskanie rzetelnej bieżącej informacji na temat dziecka,

  • zaznajomienie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

  • uzyskanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Członków Prezydium wybiera się w wyborach tajnych większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych.

Zebrania Rady Rodziców odbywają według ustalonego harmonogramu.

W zebraniach Prezydium Rady Rodziców może brać udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba, zajmująca kierownicze stanowisko w szkole.

W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Rada Rodziców, może zaprosić na posiedzenie Dyrektora szkoły, nauczycieli oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły, a także inne osoby, których obecność uzna za uzasadnioną. Rada Rodziców poprzez różne formy działania zapewniają realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej. Członkowie klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, mogą być odwołani z funkcji przed upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się poprzez podjęcie uchwały większością głosów, obecnych na posiedzeniu lub zebraniu.

 

Dyrekcja zaprasza do współpracy

wszystkich chętnych rodziców naszych przedszkolaków i uczniów.