„Niepowodzenia szkolne” jest to pojęcie rozumiane w sposób bardzo szeroki. Wynika to z tego, iż jest to problem złożony. Wielu pedagogów zajmowało się analizą niepowodzeń szkolnych z racji czego możemy spotkać się z ich różnymi klasyfikacjami. Niektórzy z nich uważają, że niepowodzenia szkolne, obejmują wszelkie sytuacje, które powodują brak harmonii między wymaganiami w stosunku do ucznia a jego postępami.

Do przyczyn społeczno-ekonomicznych Czesław Kupisiewicz zalicza warunki materialne, społeczne i kulturowe, które są przyczyną niekorzystnej sytuacji życiowej np.:

 • przykra, konfliktowa atmosfera w rodzinie bądź rozpad struktury rodziny – jest to ważny czynnik, ponieważ dziecko będąc w rodzinie niezapewniającej mu dostatecznego poczucia komfortu i bezpieczeństwa ma trudności w osiąganiu pozytywnych wyników w nauce;

 • złe warunki mieszkaniowe oraz materialne – brak przyborów szkolnych, brak miejsca do nauki;

 • brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców – powoduje to, że dziecko czuje się niechciane, niezauważane. Wprowadzana jest przy tym atmosfera nerwowości, chaosu i ciągłego pośpiechu.

Czynniki biopsychiczne są przyczynami tkwiącymi w dziecku. Zaliczamy do nich:

 • zaburzenia układu nerwowego – np. nadpobudliwość psychoruchową, apatia, niestabilność emocjonalna,

 • zły stan zdrowia – prowadzi często do wysokiej absencji ucznia. Odbija się to niekorzystnie na jego procesie edukacyjnym, ponieważ dziecko opuszczając lekcje, nie jest w stanie nadrobić umiejętności z zakresu podstawy programowej.

 • zaburzenia rozwojowe np. wady narządu słuchu, mowy, wzroku, zaburzenia rozwoju umysłowego

 • zaburzenia lateralizacji

 • dysfunkcje analizatorów słuchowego, wzrokowego i ruchowego – zaburzenia te mogą prowadzić do powstawania trudności w pisaniu (opuszczanie liter, wyrazów itd.), trudności w rozumieniu poleceń wypowiadanych przez nauczyciela, trudności w formułowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz nieprawidłowy rozwój mowy.

Bardzo duże znaczenie dla niepowodzeń szkolnych ma zjawisko dysharmonii rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Są to fragmentaryczne deficyty, powszechnie zwane dysleksją, dysortografią oraz dysgrafią. Wówczas uczeń powinien zostać objęty zajęciami wyrównawczymi, które w pewnym stopniu poprawią jakość jego nauczania.

Przyczyny dydaktyczne uważane są przez wielu naukowców jako przyczyny dominujące w niepowodzeniach szkolnych. Możemy tu zaliczyć:

Nieprawidłowa praca dydaktyczna nauczyciela to m.in.:

 • stereotypowość metod pracy dydaktycznej

 • brak systematycznej kontroli ucznia

 • werbalizm

 • nieprzygotowywanie się do lekcji

 • zaniedbywanie samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji

Nieodpowiednie zewnętrzne warunki pracy dydaktycznej nauczyciela

  • niedostosowanie programu nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów (możliwości intelektualnych, zainteresowań, itp.)

  • niedostateczne wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne

  • trudne warunki organizacyjne pracy szkoły (nadmierna liczba uczniów w klasie, zła organizacja zajęć itp.)

Wadliwa praca ucznia:

 • lekceważenie obowiązków szkolnych

 • niesystematyczność

 • wagary

 • niechętny stosunek do nauki

A teraz najważniejsze:

Rodzicu!

 1. Otaczaj swoje dziecko troską i dbaj o jego prawidłowy rozwój we wszystkich sferach.

 2. Dbaj o to, żeby w domu panowała dobra rodzinna atmosfera dzięki czemu dziecko będzie czuło się komfortowo i bezpiecznie.

 3. Bierz czynny udział w życiu szkoły poprzez systematyczny kontakt z nauczycielami.

 4. Zapewnij dziecku warunki do pracy, jak i do odpoczynku.

 5. Dbaj o to, aby dziecko rozwijało swoje zainteresowania.

 6. Po prostu bądź! Zawsze znajduj czas dla swojego dziecka.

 7. Stawiaj dziecku wymagania adekwatne do jego predyspozycji.

 8. Pamiętaj, nie jesteś sam. Dobra szkoła i szereg powołanych do tego instytucji wspiera rodziców w trudnej sztuce wychowania.

{phocagallery view=category|categoryid=19|limitstart=0|limitcount=10|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}