605C6014 (Copy).jpg

 

Praca nauczyciela współorganizującego kształcenie jest bardzo odpowiedzialna. Składa się na nią: analiza dokumentacji dziecka, obserwacje funkcjonowania młodego człowieka w środowisku rówieśniczym i (w miarę możliwości) w domu, wywiady pedagogiczne z rodzicami, diagnoza potrzeb uczniów, indywidualizacja pracy z każdym uczniem, ale szczególnie z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nauczyciel wspomagający szczególnie aktywnie monitoruje przebieg realizowania programu zawartego w Indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (tzw. IPET). W naszej klasie 1. nauczyciel wspierający dba, by dostosować do możliwości uczniów zadania z kart pracy. Każdy z nas jest przecież inny i w inny sposób skutecznie się uczy. Nauczyciel wspierający czuwa, by wykorzystać potencjał każdego dziecka w 100%, dlatego ma za zadanie wesprzeć ucznia, który ma braki czy wolniej pracuje, ale także tego, który z racji swych zdolności potrzebuje trudniejszych zadań i nowych wyzwań.

 Do zadań nauczyciela wspomagającego należy również ścisła współpraca z nauczycielem wiodącym w klasie. Wspólnie ustalane są cele i zakres udzielanej pomocy, a także metody indywidualizacji pracy. Wiedza, wrażliwość na potrzeby dziecka i umiejętność pracy w grupie to konieczne predyspozycje nauczyciela współorganizującego kształcenie w oddziale integracyjnym.

 

 

 

 605C6014 (Copy).jpg